Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ.ให้การต้อนรับ พ.อ. ประจักษ์ แสงจันทร์ผ่อง ผช.ผอ.กตป.สปช.ทหาร และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560
ณ บก.นพค.26 สนภ.2 นทพ.และในพื้นที่ปฏิบัติงาน ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26  สำนักงานพัฒนาภาค 2  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  กองบัญชาการกองทัพไทย
บ.โคกพัฒนา  ต.ไร่  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  47130
โทร. 042-707656  E-mail : mdu0026@gmail.com
© 2016 นพค.26 สนภ.2 นทพ.