Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


เมื่อวันที่ 21-22 ธ.ค.60 บก.ทท.(นทพ.)โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. ได้ดำเนินการส่งมอบ "โครงการมอบผลงานเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน "เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความสุขให้กับประชาชน เนืองในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561 โดยส่งมอบโครงการ จำนวน 17 โครงการ เป็นงานพัฒนาเส้นทางคมนาคม 11เส้นทาง(54 กม.) งานพัฒนาแหล่งน้ำ 3โครงการ ในพื้นที่ อ.พรรณานิคม ,อ.วานรนิวาสและ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26  สำนักงานพัฒนาภาค 2  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  กองบัญชาการกองทัพไทย
บ.โคกพัฒนา  ต.ไร่  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  47130
โทร. 042-707656  E-mail : mdu0026@gmail.com
© 2016 นพค.26 สนภ.2 นทพ.