หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26 เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อสำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชาการกองทัพไทย  ได้รับการจัดและส่งออกปฏิบัติภารกิจตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2506 ซึ่งเป็นหน่วยที่ 2
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งฐานพัฒนาการอยู่ที่ บ.กุดเรือคำ ต.คูสะคาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
มีพื้นที่รับผิดชอบ ในขั้นแรก 4 อำเภอ คือ อ.วานรนิวาส , อ.พรรณานิคม , อ.วาริชภูมิ และ อ.สว่างแดนดิน


ต่อมาในปี พ.ศ.2518 ได้ย้ายฐานพัฒนาการตั้งอยู่ที่ บ.โคกพัฒนา ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
ซึ่งเป็นที่ตั้งหน่วยในปัจจุบัน
  มีพื้นที่ประมาณ 46 ไร่ พื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัด
และมีการเปลี่ยนนามหน่วยหลายครั้ง ดังนี้
1 ก.พ. 2506 นามหน่วย นพค. สกลนคร
16 ธ.ค. 2519 นามหน่วย นพค.32
ม.ค. 2531 นามหน่วย ฉก.กรป.กลาง 21 ( ส.น. )
15 มี.ค. 2532 นามหน่วย ฉก.นพค.กรป.กลาง 26 ( ส.น. )
เม.ย. 2536 นามหน่วย นพค.26 สนภ.2 กรป.กลาง
20 ก.พ.2540 นามหน่วย นพค.26 สนภ.2 นทพ.

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26  สำนักงานพัฒนาภาค 2  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  กองบัญชาการกองทัพไทย
บ.โคกพัฒนา  ต.ไร่  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  47130
โทร. 042-707656  E-mail : mdu0026@gmail.com
© 2016 นพค.26 สนภ.2 นทพ.