หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26  มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา ดำเนินการงานประชาสัมพันธ์ การเสนอข่าวสาร และความรู้ความบันเทิงต่อประชาชน การรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ราษฎรและหน่วยทหาร สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยทหารเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ตลอดจนปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย

          การจัด หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่  26 ใช้อัตราการจัดตาม อฉก. 2100 โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4  ส่วน ได้แก่ กองบังคับการ หน่วยช่างพัฒนา
หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต และหน่วยบริการสนับสนุน

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26  สำนักงานพัฒนาภาค 2  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  กองบัญชาการกองทัพไทย
บ.โคกพัฒนา  ต.ไร่  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  47130
โทร. 042-707656  E-mail : mdu0026gmail.com
© 2016 นพค.26 สนภ.2 นทพ.